25. 6. 2024

ČLENSTVÍ V KOMOŘE POVĚŘENCŮ

Členství v Komoře je dobrovolné.  Členem Komory (dále jen “člen”) se může stát každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která prokázala splnění profesních podmínek dle těchto stanov, a každá řádně zřízená a existující právnická osoba, která určí jako svého zástupce v Komoře fyzickou osobu, která prokázala splnění profesních podmínek dle těchto stanov.
Profesními podmínkami pro členství v Komoře se rozumí splnění předpokladů pro výkon funkce pověřence dle čl. 37 Nařízení. Splnění profesních podmínek členství se u osob zapsaných v Registru prověřených pověřenců presumuje.

Členem Komory se stane žadatel:

a)  rozhodnutím výboru Komory o přijetí žadatele za člena na základě jeho žádosti (viz Dokumenty Komory pověřenců), a

b)  úhradou stanoveného členského příspěvku, a to do 60 dnů od rozhodnutí výboru Komory o přijetí žadatele za člena

Způsoby zaslání přihlášek:

 • Zaslání přihlášky jako přílohy datové zprávy prostřednictvím IS datových schránek:
  • elektronicky vyplněná přihláška, nebo
  • elektronicky vyplněná přihláška převedená do pdf a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem
 • Zaslání přihláška jako přílohy e-mailu:
  • elektronicky vyplněná přihláška převedená do pdf a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem
 • Zaslání přihlášky v listinné podobě jako doporučená zásilka prostřednictvím České pošty
  • fyzicky podepsaná vytištěná elektronicky vyplněná přihláška

Každý člen komory se přijetím členství v Komoře zavazuje dodržovat stanovy v aktuálně platném znění.