25. 6. 2024

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ _archiv 2020

Na tomto místě naleznete informace související se zpracováním osobních údajů v Komoře pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. (dále také „Komora“).

Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. v roli správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je Komora. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme získali, využíváme v souvislosti s naplněním jednoho nebo více účelů. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby Komora odstranila takto vzniklý závadný stav.

Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

V souvislosti s výkonem práv subjektu údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese osobniudaje@komorapoverencu.cz. Pro zasílání vašich požadavků využijte připravené formuláře. V případě, že nedisponujete přístupem na internet, kontaktujte náš klientský servis písemně na adrese

Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s.
Laudova 1386/33
163 00 Praha 6 – Řepy

nebo prostřednictvím datové schránky Komory: bx9hbp

Zdroje, rozsah a účely zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které nám, nebo našim smluvním partnerům, poskytujete v souvislosti s vaším členstvím v Komoře a případně jako zaměstnanec.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění služeb našim členům a zaměstnancům. Data a dokumenty jsou archivovány v souladu s platnou legislativou a interními dokumenty. Podrobnosti naleznete v příloze Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Naše Komora má nastavena přísná pravidla přístupu zaměstnanců či externích partnerů, kteří působí v roli našich zpracovatelů. Jejich výčet naleznete v příloze Seznamy externích partnerů.

Kromě našich partnerů mohou být osobní údaje fyzických osob poskytnuty také dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení apod., a to na základě ustanovení platné legislativy.

Formuláře žádostí:

01-Žádost o poskytnutí výpisu osobních údajů

02-Žádost o opravu osobních údajů

03-Žádost o sdělení, které osobní údaje jsou o mé osobě zpracovávány

04-Žádost o omezení zpracování osobních údajů

05-Žádost o výmaz osobních údajů

Kategorie subjektů údajů

 • Člen Komory
 • Zaměstnanec
 • Dodavatel/odběratel (fyzická osoba) v rámci hospodářského styku:
  • správcovská firma
  • poskytovatelé IT služeb
  • subjekty vymáhající naše pohledávky,
  • advokáti

Přílohy: