Přihlášení

ORGÁNY KOMORY POVĚŘENCŮ

Sněm Komory

Je nejvyšším orgánem Komory a schází se minimálně jedenkrát ročně. Řádné jednání svolává Výbor Komory. Mimořádné jednání může svolat dozorčí, resp. Kontrolní komise nebo alespoň 25% členů.

Sněm zejména schvaluje rozpočet a účetní závěrku Komory, schvaluje dokumenty Komory jako např. jednací řády, etický kodex a další normy určené pověřencům pro ochranu osobních údajů. Volí a odvolání členy volených orgánů Komory, schvaluje výši poplatků a usnáší se o dalších věcech náležejících do působnosti Komory, které si vyhradí.

Výbor Komory

Výbor Komory je statutárním orgánem, který řídí činnost komory mezi sněmy a sněmu se za svou činnost odpovídá. Má pět členů a v jeho čele stojí Předseda Výboru a dva Místopředsedové Výboru.

Výbor zejména vypracovává návrh rozpočtu a odpovídá za řádné hospodaření a činnost Komory. Připravuje podklady pro jednání Sněmu, zřizuje výkonné útvary a odborné rady Komory a připravuje návrhy interních dokumentů Komory.

Na ustavujícím jednání k založení Komory dne 7. března 2017 byli zvoleni do statutárních funkcí Komory tito její členové:

Předseda Výboru

  • Ing. Roman Rábek

Místopředsedové Výboru

  • Michal Merta, MBA, MSc., LL.M.
  • Mgr. Vladimíra Hloušková

Členové Výboru

  • Mgr. Tomáš Mudra
  • Ing. Radek Doležal

Revizní komise

  • JUDr. Stanislav Cenek
  • Ing. Věra Storrer
  • Mgr. Martin Chval

Etická komise

Etická komise je orgánem Komory, který zejména vydává výkladová stanoviska k etickému kodexu a dalším normám vztahujícím se k výkonu profese a k povinnostem pověřencům pro ochranu osobních údajů a předkládá návrhy na jejich úpravu. Za svou činnost odpovídá Sněmu.

Členství v Komoře pověřenců

Členství v Komoře je dobrovolné. Členem Komory (dále jen “člen”) se může stát každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která prokázala splnění profesních podmínek dle těchto stanov, a každá řádně zřízená a existující právnická osoba, která určí jako svého zástupce v Komoře fyzickou osobu, která prokázala splnění profesních podmínek dle těchto stanov.

Profesními podmínkami pro členství v Komoře se rozumí splnění předpokladů pro výkon funkce pověřence dle čl. 37 Nařízení. Splnění profesních podmínek členství se u osob zapsaných v Registru prověřených pověřenců presumuje.

Seznam členů Komory pověřenců

V souladu se stanovami Komory pověřenců je seznam členů veřejně dostupný:

20191022-Seznam členů Komory

Členem Komory se stane žadatel:

1.rozhodnutím výboru Komory o přijetí žadatele za člena na základě jeho žádosti (viz Dokumenty Komory pověřenců),

2. a úhradou stanoveného členského příspěvku, a to do 60 dnů od rozhodnutí výboru Komory o přijetí žadatele za člena.

Každý člen komory se přijetím členství v Komoře zavazuje dodržovat stanovy v aktuálně platném znění.

Formulář přihlášky pro fyzické osoby     Formulář přihlášky pro právnické osoby

Dokumenty Komory pověřenců:

Stanovy Komory – platné znění ke dni 20190411

Etický kodex

Jednací řád Sněmu

Disciplinární řád

Příspěvkový a poplatkový řád