Přihlášení

ORGÁNY KOMORY POVĚŘENCŮ

Sněm Komory

Je nejvyšším orgánem Komory a schází se minimálně jedenkrát ročně. Řádné jednání svolává Výbor Komory. Mimořádné jednání může svolat dozorčí, resp. Kontrolní komise nebo alespoň 25% členů.

Sněm zejména schvaluje rozpočet a účetní závěrku Komory, schvaluje dokumenty Komory jako např. jednací řády, etický kodex a další normy určené pověřencům pro ochranu osobních údajů. Volí a odvolání členy volených orgánů Komory, schvaluje výši poplatků a usnáší se o dalších věcech náležejících do působnosti Komory, které si vyhradí.

Výbor Komory

Výbor Komory je statutárním orgánem, který řídí činnost komory mezi sněmy a sněmu se za svou činnost odpovídá. Má pět členů a v jeho čele stojí Předseda Výboru a dva Místopředsedové Výboru.

Výbor zejména vypracovává návrh rozpočtu a odpovídá za řádné hospodaření a činnost Komory. Připravuje podklady pro jednání Sněmu, zřizuje výkonné útvary a odborné rady Komory a připravuje návrhy interních dokumentů Komory.

Na ustavujícím jednání k založení Komory dne 7. března 2017 byli zvoleni do statutárních funkcí Komory tito její členové:

Předseda Výboru

  • Ing. Roman Rábek

Místopředsedové Výboru

  • Mgr. Tomáš Mudra
  • Mgr. Vladimíra Hloušková

Členové Výboru

  • Mgr. Jan Jirků, MBA
  • Ing. Luděk Čermák

Disciplinární komise

Disciplinární komise je orgánem Komory, kterýs leduje dodržování profesních norem, rozhoduje o tom, zda došlo k jejich porušení a dohlíží na plnění kontinuálního profesního vzdělávání a řeší případné stížnosti. za svou činnost odpovídá Sněmu.

Kontrolní komise

kontrolní komise je kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost Výboru, kontroluje hospodaření Komory a účetní závěrku. Předkládá návrhy na úpravu interních norem a je odvolacím orgánem ve věci členství. Za svou činnost odpovídá Sněmu.

Etická komise

Etická komise je orgánem Komory, který zejména vydává výkladová stanoviska k etickému kodexu a dalším normám vztahujícím se k výkonu profese a k povinnostem pověřencům pro ochranu osobních údajů a předkládá návrhy na jejich úpravu. Za svou činnost odpovídá Sněmu.

Členství v Komoře pověřenců

Členství v Komoře je dobrovolné. Členem Komory (dále jen “člen”) se může stát každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která prokázala splnění profesních podmínek dle těchto stanov, a každá řádně zřízená a existující právnická osoba, která určí jako svého zástupce v Komoře fyzickou osobu, která prokázala splnění profesních podmínek dle těchto stanov.

Profesními podmínkami pro členství v Komoře se rozumí splnění předpokladů pro výkon funkce pověřence dle čl. 37 Nařízení. Splnění profesních podmínek členství se u osob zapsaných v Registru prověřených pověřenců presumuje.

Členem Komory se stane žadatel:

1.rozhodnutím výboru Komory o přijetí žadatele za člena na základě jeho žádosti (viz Dokumenty Komory pověřenců),

2. a úhradou stanoveného členského příspěvku, a to do 60 dnů od rozhodnutí výboru Komory o přijetí žadatele za člena.

Každý člen komory se přijetím členství v Komoře zavazuje dodržovat stanovy v aktuálně platném znění.

Formulář přihlášky pro fyzické osoby     Formulář přihlášky pro právnické osoby

Dokumenty Komory pověřenců:

Stanovy Komory pověřenců

Etický kodex

Jednací řád Sněmu

Disciplinární řád

Příspěvkový a poplatkový řád