Přihlášení

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Důvodem existence funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v evropské legislativě je snaha zajistit dostatečně nezávislý a odborný dohled nad zpracováním osobních údajů v relevantních institucích. Logicky je tak hlavním předpokladem výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů odborný přehled a praxe v oblasti ochrany osobních údajů.

Je přitom jen málo právem regulovaných procesů ve společnosti, které jsou ze své povahy tak proměnlivé jako nakládání s osobními údaji. Je proto potřeba neustále sledovat aktuální vývoj a při způsobovat se mu, což je ostatně jedna z povinností, ale i práv pověřence pro ochranu osobních údajů.

Abychom Vám alespoň částečně tento náročný úkol usnadnili, zejména pokud s ochranou osobních údajů ve Vaší instituci začínáte, pokusili jsme se v této sekci shromáždit celá znění nebo odkazy na znění všech relevantních právních předpisů a odkazy na další instituce zabývající se ochrannou osobních údajů . Zároveň v této sekci do budoucna naleznete i aktuality a upozornění na skutečnosti nelegislativní povahy, které mohou mít širší vliv na ochranu osobních údajů.

Upozornění:

Komora pověřenců osobních údajů nepřejímá odpovědnost za jakákoliv vyjádření či doporučení třetích osob uvedená na webových stránkách jejichž odkazy lze nalézt v této sekci.

Legislativa:

Základní dokumenty týkající se GDPR a výkladová stanoviska:

Výčet významných zvláštních zákonných agend a s nimi souvisejících postupů týkajících se zpracování osobních údajů naleznete na této webové stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů

Organizace zabývající se ochranou osobních údajů:
Úřad pro ochranu osobních údajů

Article 29 Working Party


 


Informace o zpracování osobních údajů v Komoře pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. v roli správce osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace související se zpracováním osobních údajů v Komoře pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. (dále také „Komora“).

 

Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. v roli správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je Komora. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme získali, využíváme v souvislosti s naplněním jednoho nebo více účelů. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby Komora odstranila takto vzniklý závadný stav.

Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

V souvislosti s výkonem práv subjektu údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese osobniudaje@komorapoverencu.cz. Pro zasílání vašich požadavků využijte připravené formuláře. V případě, že nedisponujete přístupem na internet, kontaktujte náš klientský servis písemně na adrese

Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s., Laudova 1386/33, 163 00 Praha 6 – Řepy

 

Formuláře žádostí:

01-Žádost o poskytnutí výpisu osobních údajů

02-Žádost o opravu osobních údajů

03-Žádost o sdělení, které osobní údaje jsou o mé osobě zpracovávány

04-Žádost o omezení zpracování osobních údajů

05-Žádost o výmaz osobních údajů

 

Zdroje, rozsah a účely zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které nám, nebo našim smluvním partnerům, poskytujete v souvislosti s vaším členstvím v Komoře a případně jako zaměstnanec.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění služeb našim členům a zaměstnancům. Data a dokumenty jsou archivovány v souladu s platnou legislativou a interními dokumenty. Podrobnosti naleznete v příloze Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Naše Komora má nastavena přísná pravidla přístupu zaměstnanců či externích partnerů, kteří působí v roli našich zpracovatelů. Jejich výčet naleznete v příloze Seznamy externích partnerů.

Kromě našich partnerů mohou být osobní údaje fyzických osob poskytnuty také dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení apod., a to na základě ustanovení platné legislativy.

 

Kategorie subjektů údajů

  • Člen Komory
  • Registrovaný pověřenec
  • Zaměstnanec
  • Dodavatel/odběratel (fyzická osoba) v rámci hospodářského styku:
    • účetní firma
    • poskytovatelé IT služeb

 

Přílohy: