19. 7. 2024

ORGÁNY KOMORY POVĚŘENCŮ

Sněm Komory

Je nejvyšším orgánem Komory a schází se minimálně jedenkrát ročně. Řádné jednání svolává Výbor Komory. Mimořádné jednání může svolat dozorčí, resp. Kontrolní komise nebo alespoň 25% členů.

Sněm zejména schvaluje rozpočet a účetní závěrku Komory, schvaluje dokumenty Komory jako např. jednací řády, etický kodex a další normy určené pověřencům pro ochranu osobních údajů. Volí a odvolání členy volených orgánů Komory, schvaluje výši poplatků a usnáší se o dalších věcech náležejících do působnosti Komory, které si vyhradí.

Výbor Komory

Výbor Komory je statutárním orgánem, který řídí činnost komory mezi sněmy a sněmu se za svou činnost odpovídá. Má pět členů a v jeho čele stojí Předseda Výboru a dva Místopředsedové Výboru.
Výbor zejména vypracovává návrh rozpočtu a odpovídá za řádné hospodaření a činnost Komory. Připravuje podklady pro jednání Sněmu, zřizuje výkonné útvary a odborné rady Komory a připravuje návrhy interních dokumentů Komory.

Předseda Výboru
Ing. Roman Rábek

Místopředsedové výboru
Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M
Mgr. Vladimíra Hloušková

Členové Výboru
Ing. Radek Doležal
Ing. et. Mgr. Zdeněk Truhlář Dr. h. c.

Revizní komise

Revizní komise je kontrolní komisí Spolku ve smyslu § 262 a násl.  Občanského zákoníku a zároveň vykonává dohled nad dodržováním etického kodexu Komory a dalších vnitřních norem Komory. Revizní komise má tři členy.

V rámci sněmu dne 30. 6. 2022 nebyl zvolen žádný člen revizní komise.