7. 5. 2021

INFORMAČNÍ MEMORANDUM v. 20210323

Dokument „Informační memorandum“ předkládá Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. (dále také „Komora“) a je určen fyzickým osobám, mezi nimiž a Komorou probíhá interakce, včetně zákazníků, návštěvníků Webových stránek Komory, jakož i dalších uživatelů produktů nebo služeb Komory (společně “vy” nebo „Subjekt osobních údajů“). Definované pojmy, které jsou užívány v tomto dokumentu, jsou vysvětleny v části 22. tohoto dokumentu.

Pro účely tohoto dokumentu je Komora Správcem osobních údajů (dále také „Správce“). Kontaktní údaje jsou uvedeny v části 21. tohoto dokumentu.

Tento dokument může být měněn či aktualizován, aby odrážel změny postupů Správce
v oblasti Zpracování Osobních údajů, případně změny příslušných právních předpisů. Doporučujeme, abyste si tento dokument pozorně přečetli a pravidelně kontrolovali Webovou stránku Komory, abyste zaznamenali jakékoli změny, které případně v souladu s podmínkami tohoto dokumentu budou ze strany Správce provedeny.

 1. Kategorie Subjektů údajů
 1. Člen Komory
 2. Člen Výboru Komory
 3. Tajemník Komory
 4. Zaměstnanec Komory
 5. Zájemce o zápis do Registru pověřenců
 6. Odběratel produktů Komory
 7. Klienti Komory (účastník školení, semináře a konference pořádaných Komorou)
 8. Osoba jednající za účastníka školení semináře a konference pořádaných Komorou)
 9. Dodavatel / odběratel (fyzická osoba) v rámci hospodářského styku:
 • účetní firma
 • poskytovatelé IT služeb
 • poskytovatelé školení
 • poskytovatelé ubytovacích služeb
 • subjekty vymáhající naše pohledávky
 • advokáti
 1. Shromažďování Osobních údajů

Osobní údaje o vás může Správce shromažďovat z těchto zdrojů:

 1. Údaje, které poskytnete vy: Správce může získávat vaše Osobní údaje, když je poskytnete (například pokud telefonicky kontaktujete členy Výboru Komory, může Správce Zpracovávat Osobní údaje, které jim poskytnete; podobně může Správce Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud vznesete dotaz, nebo pokud Komoru kontaktujete datovou schránkou, emailem nebo jinými prostředky).
 1. Údaje, které poskytne třetí osoba: Správce může shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje od třetích osob, které je Komoře poskytnou, zejména z placených databází kontaktních údajů.
 1. Údaje o vztahu: Správce může shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje v rámci běžného vztahu s vámi (například Komora poskytuje produkty vám nebo vašemu zaměstnavateli, nebo pokud Komoře vy nebo váš zaměstnavatele dodáváte produkty nebo služby a my si uchováme Osobní údaje s tímto vztahem související).
 1. Údaje, které zveřejníte: V některých případech může Správce shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje, které jste se zjevně rozhodli zveřejnit, a to i prostřednictvím sociálních médií (například může Správce shromažďovat informace z vašeho profilu (profilů) v sociálních médiích, pokud na nich umístíte veřejný příspěvek o Komoře).
 1. Údaje z Webových stránek: Správce může shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje, když navštívíte Webové stránky Komory nebo využijete jakékoli funkce nebo zdroje dostupné prostřednictvím Webové stránky Komory.
 1. Vytváření Osobních údajů Komorou

Správce může rovněž vytvářet Osobní údaje o vás, jako například záznamy o vašich interakcích s námi a údaje o vaší historii nákupu produktů a služeb Komory nebo vašich preferencích.

 1. Právní základ Zpracování Osobních údajů

Při Zpracovávání Osobních údajů v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu se může Správce, v závislosti na okolnostech, spoléhat na některý z níže uvedených právních základů:

 1. Souhlas: Správce může Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud získala váš výslovný předchozí souhlas se Zpracováním (tento právní základ se používá pouze ve vztahu ke Zpracování, které je zcela dobrovolné, ale nepoužívá se pro Zpracování, které je nezbytné nebo povinné v jakémkoli ohledu).
 1. Plnění smlouvy: Správce může Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud je Zpracování nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s Komorou případně uzavřete; o tento právní základ se Správce například opírá v případě, že vám poskytuje služby nebo pokud by si s vámi dopisovala v souvislosti se smlouvami Komory.
 1. Soulad s příslušnými právními předpisy: Správce může Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud je Zpracování vyžadováno příslušnými právními předpisy; nebo
 1. Oprávněné zájmy: Správce může Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud má Správce na Zpracování oprávněný zájem. V každém případě Správce usiluje, aby bylo zajištěno níže uvedené:
 • Zpracování je v souladu se zákonem, je přiměřené a prováděné v souladu s podmínkami tohoto dokumentu,
 • Správce má oprávněný obchodní zájem na provedení Zpracování, a
 • není zde vyšší pravděpodobnost nepříznivého dopadu na vaše zájmy, základní práva nebo svobody v důsledku Zpracování.

Podkladem pro zpracování osobních údajů je zejména uvedená legislativa:

 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,
 • Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.,
 • Zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb.,
 • Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.,
 • Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.
 1. Kategorie Osobních údajů, které může Správce Zpracovávat

Správce může Zpracovávat níže uvedené kategorie Osobních údajů o vás:

 1. Údaje o vás: jméno (jména), preferované jméno, a fotografie.
 1. Demografické údaje: pohlaví, datum narození / věk, státní příslušnost, titul.
 1. Kontaktní údaje: korespondenční adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo,
  e-mailová adresa, údaje o sociálních médiích.
 1. Záznamy o udělených souhlasech: Záznamy o jakémkoli souhlasu, který jste případně dali, spolu s datem a časem, způsobem udělení souhlasu, a jakékoli související informace (například předmět souhlasu).
 1. Platební údaje: fakturační záznamy, platební záznamy, fakturační adresa, platební metoda, číslo bankovního účtu, jméno majitele účtu, údaje o zabezpečení účtu, BACS, SWIFT, IBAN, částka, datum transakce, záznamy o kontrolách.
 1. Informace o povolání a specializaci: specializace, povolání nebo působiště a preference.
 1. Údaje týkající se požadavků vznesených pomocí komunikačních kanálů Komory: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefon, datum a čas činností spojených s vyřizováním požadavků, krátký popis požadavků, termíny pro splnění, statusy požadavků, role žadatele.
 1. Údaje týkající se Webových stránek Komory: typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, nastavení prohlížeče, IP adresa, jazykové nastavení, data a časy připojení k Webové stránce, uživatelské jméno, heslo, údaje o bezpečném přihlášení, údaje o užívání, agregované statistické informace.
 1. Informace o zaměstnavateli (pokud do interakce s Komorou vstupujete jako zaměstnanec): název, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa vašeho zaměstnavatele v relevantním rozsahu.
 1. Údaje o obsahu a reklamě: Záznamy o vašich interakcích s on-line reklamami a obsahem na Webu Komory, záznamy o reklamě a obsahu zobrazeném na stránkách, které se vám zobrazily, jakákoli vaše případná interakce s takovým obsahem nebo reklamou (včetně pohybu myší, klikání myší, jakýchkoli vámi vyplněných formulářů (včetně formulářů, které nebyly úplně vyplněny a odeslány) a jakékoli interakce prostřednictvím dotykového displeje.
 1. Názory a stanoviska: Jakékoli názory a stanoviska, která zašlete Komoře na základě vlastní volby, nebo které uvedete ve veřejných příspěvcích na platformách sociálních médií.
 1. Osobní údaje, které nám sdělíte v popisu vaší otázky: Jakékoli údaje, které nám sdělíte při využití služeb “Kontaktujte nás”.
 1. Citlivé Osobní údaje

Správce se nesnaží shromažďovat ani jinak Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje
v rámci běžné činnosti. Pokud je z jakéhokoli důvodu nezbytné Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, opírá se Správce se o některý z níže uvedených právních základů:

 1. Soulad s příslušnými právními předpisy: Správce může Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, pokud je Zpracování vyžadováno nebo povoleno příslušnými právními předpisy.
 1. Souhlas: Správce může Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, pokud je v souladu
  s příslušnými právními předpisy získal na základě vašeho výslovného předchozího souhlasu se Zpracováním vašich Citlivých osobních údajů (tento právní základ se používá pouze ve vztahu ke Zpracování, které je zcela dobrovolné – nepoužívá se pro Zpracování, které je nezbytné nebo povinné v jakémkoli ohledu).
 1. Smlouva: Můžeme Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, pokud je takové zpracování požadováno smluvním vztahem s vámi.

Pokud nám poskytnete Citlivé osobní údaje jakéhokoli jiného subjektu údajů, musíte zajistit, aby se z vaší strany jednalo o poskytnutí v souladu se zákonem a dále zajistit, že se Správce ve vztahu ke Zpracování takovýchto Citlivých osobních údajů moci opírat o některý z výše uvedených právních základů.

 1. Účely, k nimž může Správce Zpracovávat vaše Osobní údaje

Vaše Osobní údaje může Správce Zpracovávat k níže uvedeným účelům či případně dle příslušných právních předpisů:

 1. Poskytování produktů a služeb: Poskytování produktů nebo služeb Komory na vyžádání a komunikace se Správcem ohledně takovýchto produktů a služeb. To může zahrnovat například Zpracování vašich údajů Správcem za účelem odeslání faktury.
 1. Soulad se zákony a právními předpisy: Dodržování četných právních povinností, které se na Správce vztahují, jako například poskytování dokumentace v případě šetření prováděného příslušnými orgány, případně v rámci jiné interakce s orgány veřejné správy nebo veřejné moci.
 1. Ke zlepšování služeb pro zákazníky: Správce může využívat vaše Osobní údaje ke zlepšování služeb a produktů Komory, aby vám mohly být nabízeny relevantnější služby nebo produkty Komory.
 1. K poskytování služeb pro zákazníky: Aby vám Komora pomohla s řešením jakýchkoli problémů, jsou Správcem za tímto účelem Zpracovávány také veškeré údaje, které byly získány elektronickou nebo papírovou komunikací či během telefonního hovoru. Hovory mohou být za tímto účelem na základě vašeho souhlasu nahrávány.
 1. Ke správě požadavků klientů: K zabezpečení poskytování nejlepších možných služeb a produktů Komorou, Zpracovává Správce Osobní údaje, které slouží ke splnění služeb a produktů poskytovaných Komorou žadateli, tedy k zadání a vyřešení požadavků komunikovaných přes naše oficiální komunikační kanály.
 2. K potvrzení vaší způsobilosti: Pokud jsou některé služby nebo produkty Komory určeny pouze určité skupině zákazníků, musí Správce vaše Osobní údaje Zpracovat, aby zjistil, zda jsou tyto služby nebo produkty podle obsahu určeny pro vás.
 1. Kontrola souladu: Správce může plnit regulatorní povinnosti v oblasti compliance, včetně prověřování typu „Poznej svého zákazníka“ s ohledem na jakékoli sankční seznamy vedené státem a/nebo orgány činnými v trestním řízení, jakož i s ohledem na jiná právní omezení.
 1. Webové stránky: Webové stránky Komory jsou provozovány a spravovány za účelem poskytování obsahu, zobrazování reklam a jiných informací pro vás. Slouží jako komunikace a interakce s vámi, případně k informování vás o změnách produktů nebo služeb Komory.
 1. Komunikace: Komunikace Komory s vámi je pomocí jakýchkoli prostředků (a to i prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv, sociálních médií, poštou nebo osobně), sdělováním zpráv a jiných informací, které by vás mohly zajímat, s tím, že veškerá taková sdělení vám musí být poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy. Správce udržuje a aktualizace vaše kontaktní údaje dle potřeby a získává váš předchozí volitelný souhlas dle potřeby.
 1. Komunikace a provoz IT: Správce zabezpečuje správu komunikačních systémů a provoz bezpečnostních informačních technologií a systémů Komory, a to včetně prověrek bezpečnosti informací.
 1. Ochrana zdraví a bezpečnosti: Správce provádí posouzení ochrany zdraví a bezpečnosti a vedení záznamů o zaměstnancích Komory, včetně zajišťování souladu s příslušnými právními předpisy.
 1. Finanční řízení: Správce zabezpečuje interní finanční audity Komory.
 1. Průzkumy: Vaše zapojování za účelem získání vašich názorů na produkty a služby Komory.
 1. Zabezpečení: Fyzické zabezpečení prostor Komory (včetně záznamů návštěv v prostorách) a elektronické zabezpečení (včetně záznamů o historii přihlašování a údajů o přístupu).
 1. Šetření: Odhalování, šetření a prevence porušení pravidel a trestné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
 1. Soudní či správní řízení: Prokázání, výkon a obhajoba zákonných práv Subjektu údajů.
 1. Zlepšování Webových stránek, produktů a služeb: Identifikace problémů spojených s Webovými stránkami, produkty nebo službami Komory, včetně plánování jejich zlepšení a vytváření nových.
 1. Sdělování Osobních údajů třetím osobám

Správce může sdělovat Osobní údaje jiným subjektům jen v souladu s příslušnými právními předpisy. Úplný seznam subjektů, které případně mohou mít přístup k Osobním údajům, je k dispozici v části 21. tohoto dokumentu.

Kromě toho může Správce sdělovat Osobní údaje:

 1. vám, případně vašim ustanoveným zástupcům,
 1. soudním a správním orgánům na požádání, na základě zákonné povinnosti nebo příkazu příslušného orgánu, nebo za účelem oznamování informací nebo podezření na porušení příslušného zákona nebo předpisu.

Pokud angažujeme externího Zpracovatele ke Zpracování vašich Osobních údajů, na daného Zpracovatele se budou vztahovat závazné smluvní závazky, tj. Zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s předchozími písemnými pokyny Správce a případně přijmout opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti Osobních údajů spolu s jakýmikoli dalšími požadavky dle příslušných právních předpisů.

 1. Profilování

Zpracování vašich Osobních údajů může zahrnovat automatizované rozhodování, včetně Profilování, které se provádí k těmto účelům:

ProfilovacíčinnostDůvody profilovací činnostiDůsledky pro vás
Slevy uzpůsobené na míruAnalyzujeme nákupní aktivity a zájmy zákazníků Komory. Tyto informace jsou analyzovány, aby byly identifikovány nejvhodnější propagační akce a slevy, které naším zákazníkům nabízíme.Pokud jste naším přímým zákazníkem, Profilovací činnost může znamenat, že budete dostávat slevy, které nejsou dostupné jiným osobám, a že jiné osoby dostanou slevy, které nejsou dostupné vám.
 1. Převod Osobních údajů do zahraničí

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru činnosti Komory se může stát, že Správce bude v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu potřebovat převést vaše Osobní údaje třetím osobám.

Pokud by Správce převáděl Osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru (EHP) příjemci na území mimo EHP, který nespadá pod Odpovídající jurisdikci, bude tak Správce činit výlučně na základě příslušné legislativy, a navíc Správce vyžaduje odpovídající technická a organizační opatření pro zpracování takových Osobních údajů.

Správce upozorňuje, že pokud by převáděl jakékoli Osobní údaje přímo nějakému subjektu mimo EHP, nenese odpovědnost za předmětný převod vašich Osobních údajů. Správce bude nicméně vaše Osobní údaje Zpracovávat od okamžiku jejich obdržení, a to v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu.

 1. Zabezpečení Osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich Osobních údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování, neoprávněnému přístupu, jakož i jiným protiprávním nebo neoprávněným formám Zpracování, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vzhledem k tomu, že Internet je otevřený systém, přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Přestože Správce přijal veškerá přiměřená opatření k ochraně vašich Osobních údajů, nemůže zaručit bezpečnost vašich Osobních údajů, které Komoře posíláte prostřednictvím internetu. Jakýkoli takový přenos je na vlastní riziko, přičemž jste povinni zajistit, aby jakékoli Osobní údaje, které Komoře posíláte, byly posílány bezpečným způsobem.

 1. Správnost Osobních údajů

Správce činí všechny přiměřené kroky, aby zajistil, že:

 1. vaše Osobní údaje, které Zpracovává, byly správné, a v případě potřeby též aktualizované; a
 1. jakékoli vaše Osobní údaje, které Zpracovává a které nejsou správné
  (s ohledem na účel Zpracování), byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Správce vás může požádat o potvrzení správnosti vašich Osobních údajů. Vždy můžete kontaktovat Komoru s žádostí o opravu nebo vymazání nesprávných Osobních údajů. Více informací viz část věnovaná vašim zákonným právům.

 1. Minimalizace Osobních údajů

Správce činí všechny přiměřené kroky, aby zajistil, aby vaše Osobní údaje, které Zpracovává, byly omezeny na Osobní údaje důvodně vyžadované v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu.

 1. Uchovávání Osobních údajů

Správce činí všechny přiměřené kroky, aby zajistil, že vaše Osobní údaje budou Zpracovávány pouze po minimální dobu, která je nezbytná k naplnění účelů uvedených v tomto dokumentu.

Doba uchovávání vašich Osobních údajů se řídí těmito kritérii:

 1. Správce bude uchovávat kopie vašich Osobních údajů ve formě, která umožňuje identifikaci, a to pouze po dobu, dokud:
 • s vámi Komora udržuje aktivní vztah (například když vám Komora poskytne služby, nebo když má Komora s vámi dlouhodobý aktivní vztah), nebo
 • je Komora ze zákona povinna uchovávat vaše Osobní údaje, nebo
 • vaše Osobní údaje jsou zapotřebí v souvislosti se zákonnými účely dle tohoto dokumentu (například když kontaktujete Komoru a ta má oprávněný zájem na Zpracování předmětných údajů, aby vám mohla poskytnout tu nejvhodnější pomoc a aby mohla zlepšovat své produkty a služby),
 • trvání jakékoli příslušné promlčecí lhůty (tj. jakéhokoli období, během něhož by jakákoli osoba mohla proti Komoře uplatnit právní nárok v souvislosti s vašimi Osobními údaji, nebo by jakýkoli orgán mohl zahájit správní či jiné řízení, pro které by vaše Osobní údaje mohly být relevantní), a
 • dalších dvou (2) měsíců po uplynutí takové promlčecí lhůty (abychom v případě, že nějaká osoba uplatní nárok ke konci promlčecí lhůty, měli k dispozici přiměřenou dobu pro identifikaci Osobních údajů, kterých se nárok týká, nebo v případě, že jakýkoli orgán zahájí řízení, abychom ještě měli v držení příslušnou dokumentaci),
 1. Správce může vaše Osobní údaje nadále Zpracovávat jen po takovou další potřebnou dobu, jaká je nezbytná, pokud budou vzneseny jakékoli relevantní právní nároky nebo uplatněn jiný právní postup.

Během období uvedených v bodech a) a b) výše omezí Správce Zpracování vašich Osobních údajů na skladování a pokračující zabezpečení těchto Osobních údajů, vyjma případů, kdy je potřeba tyto Osobní údaje posoudit v souvislosti s jakýmkoli právním nárokem, případně závazkem dle příslušných právních předpisů.

Jakmile uplynou lhůty uvedených v bodech a) a b) výše, ve stanoveném rozsahu, Správce Osobní údaje buď:

 • Osobní údaje trvale vymaže nebo zničí, nebo
 • u relevantních Osobních údajů provede anonymizaci.
 1. Zákonná práva Subjektu údajů

Podle příslušných právních předpisů máte jako Subjekt údajů řadu práv, pokud jde o Zpracování vašich Osobních údajů, včetně:

 1. práva neposkytnout Komoře své Osobní údaje (Správce však upozorňuje, že se může stát, že Komora nebude schopna zajistit vám veškeré výhody spojené s Webovou stránkou, s produkty nebo službami Komory, pokud Komoře své Osobní údaje neposkytnete – například se může stát, že Správce nebude schopen vyřídit například vaše objednávky bez nezbytných údajů),
 1. práva požadovat přístup k vašim Osobním údajům nebo právo požadovat jejich kopie, spolu s informacemi o povaze, Zpracování a sdělování předmětných Osobních údajů,
 1. práva požadovat opravu jakýchkoli nepřesností ve vašich Relevantních osobních údajích,
 1. práva z oprávněných důvodů požadovat:
 • vymazání vašich Relevantních osobních údajů, nebo
 • omezení Zpracování vašich Relevantních osobních údajů,
 1. práva z oprávněných důvodů vznést námitku proti Zpracování vašich Relevantních osobních údajů ze strany Správce nebo jeho jménem, zejména v případě přímého marketingu,
 1. práva nechat určité své Relevantní osobní údaje převést jinému Správci, a to v možném rozsahu ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu,
 1. práva souhlas odejmout, pokud Správce Zpracovává vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu, nicméně s tím, že odnětí souhlasu se nedotkne zákonnosti jakéhokoli Zpracování, které bylo uskutečněno před dnem, kdy Správce obdržel oznámení o odnětí souhlasu a nebrání tomu Zpracování vašich Osobní údaje na základě jiného dostupného právního základu, a
 1. práva podávat stížnosti ohledně Zpracování vašich Relevantních osobních údajů k Úřadu pro ochranu údajů (zejména Úřadu pro ochranu údajů v členském státu EU, kde jako Subjekt údajů pracujete, respektive, v němž k údajnému porušení došlo).

Tím nejsou dotčena vaše práva ze zákona.

Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv, případně pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto práv nebo jakéhokoli jiného ustanovení tohoto dokumentu, případně ohledně Zpracování vašich Osobních údajů, obraťte se prosím na Správce prostřednictvím kontaktních údajů dle části 21. tohoto dokumentu.

Správce upozorňuje, že:

 • před naplněním výše uvedených práv po vás může Správce požadovat prokázání totožnosti,
 • pokud vaše žádost vyžaduje zjištění dalších skutečností (například stanovení, zda je jakékoli Zpracování v rozporu s příslušnými právními předpisy), prošetří Správce vaši žádost přiměřeně rychle, než rozhodne o dalším postupu, a
 • pokud je zpracovávání ze strany Správce založeno na jeho povinnostech ze zákona, může se stát, že Správce nebude moci vaší žádosti vyhovět.
 1. Cookies a podobné technologie

Webová stránka Komory používá Cookies a další související technologie. Když navštívíte Webovou stránku Komory, může být do vašeho zařízení umístěno Cookies (malý datový soubor) nebo může být čteno Cookies již tam umístěné, vždy ale
s vaším souhlasem, pokud je váš souhlas dle právního předpisu zapotřebí.

Komora používá Cookies k zaznamenání informací o vašem zařízení, prohlížeči, a v některých případech také preferencí a prohlížecích zvycích. To může zahrnovat analýzu toho, jak vy, jako návštěvníci interagujete s Webovou stránkou Komory, aby Správce mohl zlepšit váš prožitek, poskytnout vám relevantnější obsah a nabídnout vám relevantnější produkty nebo služby. Vaše Osobní údaje získané prostřednictvím Cookies a podobných technologií může Správce Zpracovávat.

Další informace o tom, jaké soubory Cookies se shromažďují naleznete v Zásadách cookies.

 1. Sociální sítě

Na webové stránky Komory jsou přidány tlačítka LinkedIn pro propagaci webových stránek nebo sdílení na sociálních sítích jako LinkedIn. Tato tlačítka sociálních médií mohou také ukládat a zpracovávat určité informace, takže se vám může zobrazit personalizovaná reklama. 

Další informace naleznete v Zásadách cookies.

 1. Podmínky užívání

Veškeré užívání Webové stránky, produktů nebo služeb Komory je plně v souladu s dokumenty https://www.komorapoverencu.cz. Správce vám doporučuje pravidelnou kontrolu Webové stránky Komory a dokumentů k Ochraně údajů.

 1. Přímý marketing

Správce může Zpracovávat vaše Osobní údaje pro potřeby kontaktování e-mailem, telefonicky, reklamním sdělením či jinou formou sdělení, a poskytl vám informace o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Pokud vám Komora poskytuje produkty nebo služby, může vám zasílat informace o svých produktech a službách, chystaných propagačních akcích, jakož i další informace, které by vás mohly zajímat, s využitím kontaktních údajů, které jste Komoře poskytli, a vždy v souladu s právními předpisy. 

Z reklamního e-mailového adresáře Komory se můžete kdykoli odhlásit – stačí kliknout na odkaz „Odhlásit se z odběru“, který je součástí každého reklamního e-mailu, který Komora posílá. Jakmile se odhlásíte, nebude vám Komora již posílat reklamní e-maily, ale můžeme vás nadále kontaktovat v rozsahu nezbytném pro účely jakýchkoli produktů nebo služeb, které jste si vyžádali.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Komora nenaplňuje zákonné podmínky pro jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Kontaktní údaje
 1. Správce:

Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s.

Laudova 1386/33, 163 00 Praha 6 – Řepy

IČO: 05977622

ID datové schránky: ayzih9g

e-mail: spravce@komorapoverencu.cz

tel.: +420 728 404 344

Kontaktní pracovník: Ing. Roman Rábek, předseda Výboru Komory.

 1. Zpracovatel osobních údajů:

Účetní firma JS Keynote s.r.o.

Kamýcká 246/4c, 160 00 Praha 6

IČO: 29037247, 

e-mail: monetaris@seznam.cz  

(na základě příkazní smlouvy včetně zpracovatelského dodatku k uvedené smlouvě)

 1. Technický zpracovatel osobních údajů:

Provozovatel hostingu pro webové stránky Komory společnost WEDOS Internet, a.s.

Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 28115708

ID datové schránky: dc6iqnh

(Zásady zpracování osobních údajů zákazníků WEDOS v souladu s GDPR)

Poskytovatel internetu Komoře společnost CentroNet, a.s.

Náměstí Republiky 1037/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 261 65 473

ID datové schránky: yzndc9i

(Zásady zpracování osobních údajů CentroNet (Centrio) – platné od 25. 5. 2018.pdf)

Poskytovatel telefonních a datových služeb Vodafone Czech Republic a. s.

Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 25788001

ID datových schránek: 29acihr

(Prohlášení o zpracování osobních údajů)

 1. Definice pojmů
 • Obecné nařízení“ je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR). Znění celého Obecného nařízení (GDPR) je možné nalézt na tomto uvedeném odkaze: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
 • Osobní údaj“ je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (Subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Jen nutné si uvědomit, že osobním údajem je jakákoli informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby a skutečnost, že identifikace, resp. identifikovatelnost může nastat různými způsoby, ne vždy pouze podle jména, příjmení, adresy a data narození, ale i např. kódem, který je třeba zaměstnanci přidělen či IP adresou atd.
 • Zvláštní kategorie Osobních údajů (Citlivé údaje)” jsou takového charakteru, že mohou subjekt údajů samy o sobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či mohou zapříčinit jeho diskriminaci. Z tohoto důvodu je taxativně (úplným výčtem) vymezena skupina údajů, které jsou považovány vůči subjektu údajů za citlivé a jimž je poskytnuta zvýšená ochrana při jejich zpracování. Jedná se o Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, o politických názorech, o náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, o členství v odborech, o fyzickém či duševním zdraví, o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, o odsouzení v trestních věcech a trestných činech, či jakékoli jiné informace, které jsou podle příslušných právních předpisů pokládány za citlivé. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.
 • Relevantní osobní údaje” jsou Osobní údaje, ve vztahu, k nimž Správce působí jako Správce.
 • Správce” znamená subjekt (Správce), který rozhodne, jak a proč budou Osobní údaje Zpracovávány. Správce odpovídá za dodržování povinností kladených obecným nařízením a je vždy schopen doložit plnění těchto povinností a dodržování zásad zpracování Osobních údajů. Správce dále disponuje existencí řádného právního důvodu zpracování Osobních údajů. Ze strany Správce jsou Osobní údaje dostatečně zabezpečeny. Správce plní i dalších povinnosti stanovené Obecným nařízením a má primární odpovědnost za dodržování příslušných předpisů na Ochranu údajů.
 • Zpracovatel“ je subjekt, kterého si Správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. Zpracovatel tedy pro Správce zpracovává osobní údaje na základě pokynů Správce. Správce nemá povinnost najmout si zpracovatele, tj. zpracovatel není nutný prvek zpracování. Zpracovatelem není jednotlivý zaměstnanec Správce (např. účetní či personalista Správce a ani jeho vnitřní útvar).

Zpracovatel v rámci činnosti pro správce může provádět s osobními údaji jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen. Je nutné poznamenat, že zpracovatel je zpracovatelem pouze ve vztahu k osobním údajům poskytnutým správcem, nikoli osobním údajům, které zpracovává pro účely, které se jej přímo dotýkají (např. je správcem při zpracování osobních údajů vlastních zaměstnanců). Typickým zpracovatelem je např. externí mzdová účetní firma (či živnostník).

 • Technický zpracovatel“ znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který poskytuje služby/řešení prostřednictvím kterých Správce nebo Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce.
 • Subjekt údajů“ je výlučně fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobním údajem však již je např. e-mailová adresa zaměstnance právnické osoby, typicky ve tvaru jmeno.prijmeni@firmaabcxyz.cz. Subjektem údajů nejsou zesnulé osoby.
 • Souhlas Subjektu údajů“ je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým Subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
 • Úřad pro ochranu údajů (dozorový orgán)” je nezávislý orgán státní správy, který je ze zákona pověřen dozorovat dodržování příslušných předpisů na ochranu údajů.

Kontakty: e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n nebo pošta na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 • Odpovídající jurisdikce” znamená jurisdikci, kterou Evropská komise formálně označila za jurisdikci poskytující adekvátní úroveň ochrany Osobních údajů.
 • Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s Osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracování Osobních údajů je činnost, kterou Správce s Osobními údaji provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky. Pro nakládání s osobními údaji způsobem, který není zpracováním, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 • Omezení zpracování” znamená označení uložených Osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.
 • Porušení zabezpečení Osobních údajů” je porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů.
 • Cookie” jsou malé soubory obsahující písmena a číslice, které se prostřednictvím internetového prohlížeče odesílají do počítače (chytrého telefonu), kde se ukládají na pevném disku. Hlavním úkolem tohoto souboru je rozlišení a identifikace jednotlivých uživatelů webových stránek. Samotné cookies nejsou hrozbou pro počítač ani pro konkrétní identitu uživatele. Navštívené stránky mohou do cookies ukládat veškeré informace, které o konkrétním uživateli zjistí a je tak možné monitorovat zájmy návštěvníka. Pokud nechcete využívat cookie soubory, tak máte možnost je odmítnout. Tuto volbu naleznete v nastavení vašeho prohlížeče. Je dobré si ale v takovém případě uvědomit, že při jejich zakázání nebudete mít již možnost využívat všechny funkce stránek.
 • Webová stránka” znamená Webovou stránku, kterou provozuje nebo udržuje Správce.
 • Internet“ je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).
 • Compliance“ je všeobecný název pro soulad s pravidly. Velký důraz je kladen na dodržování etických kodexů.
 • Přímý marketing“ je způsob marketingové komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (např. e-mailem, poštou, telefonicky nebo i osobně) jehož cílem je získat okamžitou odezvu a budovat dlouhotrvající vztahy s klienty. Ke komunikaci je využívána databáze s informacemi o klientech.

Platnost dokumentu je od 24. března 2021.